Algemene Voorwaarden JBoumans

1. DEFINITIES

 1. JBoumans: JBoumans Online Marketing Development, opdrachtnemer, te Delft, KvK-nr 77224094;
 2. De klant: de zakelijke of particuliere contractpartner en opdrachtgever van JBoumans;
 3. Dienst: opdracht rondom (online) marketing, strategie, content, vormgeving, SEO, social media;
 4. Product: een aan een dienst gerelateerd product;
 5. Overmacht: een niet aan JBoumans toerekenbare oorzaak (zoals ziekte, brute force attacks, stroom- of internetstoring, internetlekkage boven een redelijk niveau van beveiliging, terrorisme, extreem weer), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van JBoumans kan worden gevergd;
 6. Schriftelijk(e): per brief, e-mail, sms of whatsapp-bericht.

2. BASISAFSPRAKEN

 1. JBoumans brengt aan de klant een offerte uit, met daarin o.a. een opgave van de doelstellingen, het gebruiksrecht, een indicatieve (niet fatale) planning, taken, uren en kosten.
 2. Indien de kosten van meer- en/of minderwerk en/of van eerdere of latere oplevering niet uit de offerte zijn af te leiden, rekent JBoumans deze kosten conform de bedragen uit de offerte, op basis van redelijkheid en/of op basis van schriftelijk bewijs.
 3. Als de klant de offerte op tijd accepteert, ontstaat een overeenkomst van opdracht, die door JBoumans zelfstandig en naar eigen inzicht wordt uitgevoerd als inspanningsverplichting.
 4. JBoumans kan niet worden gehouden aan te laat geaccepteerde offertes en verschrijvingen.
 5. De overeenkomst van opdracht, nadere schriftelijke afspraken en deze algemene voorwaarden vormen een geheel van afspraken. Bij strijdigheid geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak.
 6. De klant verschaft opdrachtnemer tijdig en voldoende informatie voor de opdracht.
 7. Bij overeenkomsten die langer dan drie maanden voortduren, heeft JBoumans het recht om de prijzen en tarieven te verhogen op grond van het CBS indexcijfer voor commerciële dienstverlening.
 8. In geval van niet-verbindende bepalingen in het geheel van afspraken, blijven de overige bepalingen tussen JBoumans en de klant gelden, en vervangen JBoumans en de klant de niet-verbindende bepalingen door vergelijkbare bepalingen, binnen de strekking van de overeenkomst.

3.    OPZEGGING

 1. Bij doorlopende overeenkomsten gebeurt opzegging schriftelijk met een termijn van een maand.
 2. Zonder opzegging wordt een verlengde tijdelijke overeenkomst verlengd voor eenzelfde periode.
 3. Bij opzegging voor beëindiging van de opdracht betaalt de klant de reeds gemaakt uren en kosten.

4. ANNULEREN

 1. Annuleren van een gemaakte afspraak kan alleen schriftelijk.
 2. Bij annuleren betaalt de klant JBoumans deze percentages over het offertebedrag als vergoeding:
  1. bij annuleren vanaf een week voor het overeengekomen tijdstip: 100%;
  2. bij annuleren tussen twee weken en t/m met een week voor het overeengekomen tijdstip: 50%;
  3. bij annuleren t/m twee weken voor het overeengekomen start-tijdstip (of eerder): 25%.
 3. JBoumans mag niet annuleren, maar zorgt voor gelijkwaardige vervanging. Als JBoumans daarin niet slaagt, mag opdrachtgever een gelijkwaardige derde inhuren. Dat gebeurt op kosten van JBoumans, met een maximum van 120% ten opzichte van het bedrag dat opdrachtgever en JBoumans waren overeengekomen.

5. VERTROUWELIJKHEID

 1. JBoumans gaat uiterst vertrouwelijk om met de informatie van of over de klant, waaronder persoonsgegevens, tenzij het informatie betreft die al openbaar is of moet worden gemaakt.
 2. JBoumans mag voor reclamedoeleinden refereren aan de klant, onder de voorwaarde dat JBoumans geen vertrouwelijke informatie openbaart.
 3. JBoumans verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden voor zover dat noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst en publiceert op www.joramsketches.com de privacyverklaring.

6.    INTELLECTUEEL EIGENDOM, GEBRUIKSRECHT

 1. JBoumans heeft en houdt de intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten) van werken die ontstaan bij de opdracht. De klant krijgt na algehele betaling slechts het gebruiksrecht.
 2. Wat onder gebruiksrecht wordt verstaan, spreken JBoumans en de klant apart af. Dat kan variëren van een licentie voor specifiek afgesproken doeleinden, een beperkte licentie (voor elk gebruik, maar JBoumans behoudt het auteursrecht) of een onbeperkte licentie.
 3. Naast het gebruiksrecht van lid b, mag de klant zonder toestemming een product van JBoumans niet openbaar maken, verveelvoudigen, verspreiden of bewerken. Dit op straffe van een boete van EUR 5.000,00 per schending, naast vergoeding door de klant van de door JBoumans geleden schade.

7. BETALING

 1. De klant dient een factuur binnen 15 dagen te betalen. Bij latere betaling rekent JBoumans vanaf de tweede herinnering 15% van de openstaande vordering aan buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van EUR 40,00. Daarna rekent JBoumans gerechtelijke incassokosten en proceskosten.
 2. Niet tijdige betaling geeft JBoumans het recht de wederprestatie zonder verplichting tot schadevergoeding op te schorten en of het geleverde te blokkeren en/of terug te halen.
 3. JBoumans mag bij abonnementen en voor aanvang van de opdracht 100% vooruitbetaling vragen.

8.    BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. JBoumans kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor directe schade (dus niet voor gevolgschade of gederfde winst) als gevolg van opzet of grove roekeloosheid door JBoumans.
 2. JBoumans is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van de klant, zoals het onzorgvuldig of niet tijdig verstrekken van informatie, content of foto’s, het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie, of onzorgvuldig handelen van de klant als het gaat om beveiliging (bijvoorbeeld: onzorgvuldig wachtwoordgebruik en spam en/of virussen toelaten).
 3. JBoumans is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.
 4. JBoumans is niet aansprakelijk voor de inhoud en/of content.
 5. De aansprakelijkheid van JBoumans is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van JBoumans. De totale aansprakelijkheid omvat echter in geen geval meer dan het bedrag dat JBoumans en de klant voor een opdracht zijn overeengekomen.
 6. JBoumans is vrij om naar eigen inzicht derden in te schakelen voor uitvoering van de opdracht. Ook kan JBoumans aansturen op een rechtstreekse overeenkomst tussen de klant en de derde.
 7. JBoumans is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden en is door de klant gevolmachtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen door en van derden te aanvaarden.
 8. De klant vrijwaart JBoumans tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit de werkzaamheden voor de klant, tenzij sprake is van opzet of grove roekeloosheid van JBoumans.

9. OVERMACHT

 1. In geval van (tijdelijke) overmacht komt JBoumans de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed mogelijk na en wordt conform de overeenkomst, eventueel naar rato, gefactureerd.
 2. De klant en JBoumans kunnen bij blijvende overmacht de overeenkomst herzien of opzeggen.

10. KLACHTEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. Klachten over het geleverde of over facturen dienen uiterlijk twee weken na afronding van de opdracht schriftelijk aan JBoumans te worden gemeld, anders wordt de klant geacht het resultaat of de factuur volledig te hebben aanvaard.
 2. De klant dient JBoumans een redelijke termijn en toegang te geven om de oorzaak van een klacht te onderzoeken en weg te nemen of te herstellen. 
 3. Het melden van een klacht schort de betalingsverplichting van de klant niet op.
 4. Afspraken met JBoumans vallen onder Nederlands recht, tenzij de wet anders bepaalt.